MENU

The gallery
The pictures of our visitors
Diên Biên Phù

Diên Biên Phù

Nationality : France
Period : Post WWII

L'Ennemi rôde, aucune relâche n'est permise au camp retranché - Diên Biên Phù 1953

Realised by
Loïc D.